Wettelijk Beoordelingsinstrumentarium 2017 – WBI2017

Helpdesk Water
Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe veiligheidsnormering van kracht. Deze normering gaat uit van een overstromingsrisicobenadering, waarbij niet alleen wordt gekeken naar de kans op een overstroming, maar ook naar de gevolgen ervan. In 2050 moeten alle primaire waterkeringen aan de nieuwe veiligheidsnormen voldoen. Het instrumentarium voor de komende beoordelingsronde, het WBI 2017, is volledig gebaseerd op deze nieuwe normering.

Nieuwe ronde, nieuw instrumentarium
De Waterwet schrijft voor dat beheerders van primaire waterkeringen tenminste eens in de twaalf jaar dienen te beoordelen of hun keringen voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen. De manier waarop deze beoordeling moet worden uitgevoerd, is vastgelegd in een wettelijk instrumentarium. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat actualiseert Rijkswaterstaat dit instrumentarium voor iedere ronde. Dat gebeurt op basis van nieuwe kennis, inzichten uit onderzoek en ervaringen met het vorige instrumentarium. Voor de huidige beoordelingsronde, die van start ging op 1 januari 2017, heeft dit geresulteerd in het nieuwe Wettelijke beoordelingsinstrumentarium 2017.

Helpdesk Water
De Helpdesk Water is een digitaal informatiekanaal waarop alle informatie over en documenten met betrekking tot het WBI2017 overzichtelijk verzameld zijn en toegankelijk worden gemaakt. Bovendien is de Helpdesk Water een vraagbaak voor alle instanties die op enigerlei wijze te maken hebben met WBI2017.
De Helpdesk Water fungeert als ‘frontoffice’ van het Watermanagementcentrum Nederland ten behoeve van de specialisten werkzaam bij rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten, alsmede voor deskundigen van adviesbureaus en bedrijven. Het Watermanagementcentrum Nederland (WMCN) is een onderdeel van Rijkswaterstaat en waarin kennis en informatie over de Nederlandse wateren is gebundeld. Hiermee levert het Watermanagementcentrum een bijdrage aan het beheer van de wateren in heel Nederland.

Grasdagen
Het nieuwe Beoordelingsinstrumentarium 2017 bevat voorschriften voor het beoordelen van de kwaliteit van de grasbekleding. De zode is gesloten, open of fragmentarisch, vast te stellen door een visuele inspectie en het steken van een plag. Bij het testen van deze nieuwe methodiek bleek niet iedereen tot hetzelfde eindoordeel te komen. Daarom besloot STOWA begin 2017 een aantal ‘grasdagen’ in te stellen, verdeeld over het hele land. Tijdens een grasdag wordt WBI2017 van alle kanten belicht en wordt een groot deel van de tijd besteed aan oefenenen van het beoordelen van grasbekledingen in de praktijksituatie op de dijken.

Inhoud grasdag
De grasdag start met een blok theorie waarin twee deskundigen, André van Hoven (Deltares) en Cyril Liebrand (EURECO), ingaan op respectievelijk de technische aspecten van WBI2017 en de praktische toepassing ervan op de grasbekleding op de dijken. Daarna wordt de nieuwe methodiek door de deelnemers aan de grasdag in het veld op de dijken toegepast op de meest uiteenlopende typen grasbekleding, variërend van een perfect gesloten, supergoed doorwortelde en perfect erosiebestendige grasbekleding tot een fragmentarische, slecht doorwortelde en daardoor kwetsbare grasbekleding. Het doel is om tot overeenstemming te komen over de uiteindelijke beoordeling van de sterk variërende typen grasbekledingen.

Voor wie?
De dag is bedoeld voor de dijkbeheerder èn voor de collega’s die de beoordeling uitvoeren.

Wanneer?
De grasdagen worden bewust georganiseerd in het najaar en de winter om de beoordeling van de grasbekleding uit te voeren wanneer de grasmat er het slechtst aan toe is, aangetast door weer en wind en winterse omstandigheden, maar er tevens de hoogste eisen aan worden gesteld tijdens het stormseizoen en bij hoog water.

Meer informatie over de grasdagen
Meer informatie over de inhoud en de data van de grasdagen is te verkrijgen via een mail naar stowa@stowa.nl.