Pettemer en Hondsbossche Zeewering

Situatie mei 2012

Buitentalud verhard, kruin deels met damwand en deels groen. Binnentalud met dijkvegetatie.
Huidig beheer: tweemaal maaien per jaar met afvoer van het maaisel.

Situatie sept 2020

Tussen de oorspronkelijke dijk en het strand zijn nieuwe duinen opgespoten. Het binnentalud is ongewijzigd gebleven, m.u.v. het beheer. Het beheer bestaat nu uit sinusbeheer, vnl. ten behoeve van de insectenfauna. Nu, september 2020, is het gehele binnentalud gemaaid maar zijn nog wel vaag de banen van het sinusbeheer zichtbaar.