Wet natuurbescherming 2017

Sinds 1 januari 2017 geldt de nieuwe Wet natuurbescherming. Deze vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. In de Wet natuurbescherming is de beschermde status van een aantal plantensoorten die op dijken zijn aangetroffen komen te vervallen. Het betreft:

 • Aardaker – Lathyrus tuberosus
 • Bijenorchis – Ophrys apifera
 • Brede wespenorchis – Epipactis helleborine
 • Gewone vogelmelk – Ornithogalum umbellatum
 • Grasklokje – Campanula rotundifolia
 • Grote kaardenbol – Dipsacus fullonum
 • Grote keverorchis – Neottia ovata
 • Rapunzelklokje – Campanula rapunculus
 • Steenanjer – Dianthus deltoides
 • Veldsalie – Salvia pratensis
 • Wilde marjolein – Origanum vulgare

Voor deze soorten bestaat nog wel een zorgplicht (Wet natuurbescherming kst 33348 nr. 18: Nota n.a.v. het nader verslag: bijlage bij antwoord nr. 81). Bij werkzaamheden op de dijken en bij het beheer van de dijkbegroeiing dient rekening gehouden te worden met deze soorten. Daarvoor is het noodzakelijk de locaties te kennen waar deze soorten zich bevinden.