Flora- en Faunawet 2005

Op 1 oktober 2005 is de nieuwe Flora- en Faunawet van kracht geworden. In deze wet werd de soortsbescherming in Nederland verwoord.

Het regelmatig beheren van primaire waterkeringen viel hierin onder ‘bestendig beheer en onderhoud’. In dit geval gold voor de soorten van tabel 1 (algemene soorten) een vrijstelling. Voor de soorten uit tabel 2 (overige soorten) gold alleen een vrijstelling wanneer was/werd voldaan aan de ‘gedragscode’. Zonder gedragscode was een ontheffing nodig. Hiervoor was het nodig dat een ‘lichte toets’ werd uitgevoerd.

Onkruidbestrijding viel voor deze wet niet onder ‘bestendig beheer en onderhoud’. Dit hield in dat voor onkruidbestrijding op dijktaluds met tabel 2 soorten ontheffing aangevraagd diende te worden. Hiervoor was het nodig dat een ‘lichte toets’ werd uitgevoerd.

De Flora- en Faunawet schreef verder voor dat bij beheer en onderhoud op locaties met een of meerdere soorten uit tabel 2 moest worden voldaan aan de ‘zorgplicht’. Hiervoor was op de eerste plaats van belang dat deze locaties bekend waren.

Hieronder staan de hoger plantensoorten uit de Flora- en Faunawet 2005 die normaliter kunnen voorkomen op primaire dijken.

Tabel 1 algemene soorten:

  • Aardaker – Lathyrus tuberosus
  • Gewone vogelmelk – Ornithogalum umbellatum
  • Grasklokje – Campanula rotundifolia
  • Grote kaardenbol – Dispsacus fullonum

Tabel 2 overige soorten:

  • Rapunzelklokje – Campanula rapunculus
  • Veldsalie – Salvia pratensis
  • Wilde marjolein – Origanum vulgare

Tabel 3 bijlage AMvB:

  • Geen hogere plantensoorten

Op 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming in werking getreden. In deze nieuwe wet zijn de hierboven vermelde plantensoorten niet meer wettelijk beschermd.