Dijken – algemene informatie

Een groot gedeelte van Nederland ligt onder zeeniveau. Om dit deel van Nederland droog te houden en om de hoge waterstanden van de grote rivieren te beteugelen telt Nederland in totaal 22.500 kilometer aan dijken, dammen en dijkrelicten.

Het nieuwste boek over dijken ´Dijken van Nederland´, geschreven door LOLA Landscape Architects, biedt in 344 pagina’s een compleet overzicht van deze waterkeringen met speciale aandacht voor de geschiedenis van de dijken.

Daarentegen is de natuur op en aan de dijken onderbelicht gebleven. In deze website wordt getracht zoveel mogelijk informatie te presenteren op het gebied van dijkbegroeiing, dijkflora en -fauna, probleemsoorten op dijken, Flora- en faunawetsoorten op dijken, dijkbeheer, etc., door EurECO ecologisch onderzoek & advies uit Nijmegen. De aandacht ligt hierbij vooral op de 3.767 kilometer duinen en dijken die in de Waterwet zijn aangemerkt als primaire waterkering.

EurECO heeft voor een aantal waterschappen een monitoringprogramma opgezet waarmee de vegetatieontwikkeling op de dijken wordt onderzocht. De onderzoeksresultaten worden normaliter gerapporteerd in interne rapporten voor de opdrachtgevers.

Onderwerpen en onderzoeksresultaten die relevant zijn voor alle dijken in Nederland komen ook
terecht in de Handreiking grasbekleding dijken.

Alle publicaties en onderzoeksrapporten zijn opgenomen in de publicatielijst op de website van
EurECO www.eurecoadvies.nl. Voor directe toegang tot de publicatielijst klik op publicatielijst EurECO.

Verder worden op deze website de ontwikkelingen op het gebied van waterveiligheid weergegeven en dan met name het aspect dijkverbetering. Voor gedetailleerde informatie over waterveiligheid en dijkverbetering, klik op Helpdesk Water.

Recentelijk heeft KNNV Uitgeverij het boek met de titel ´Planten van hier, praktijkboek voor een duurzame leefomgeving met inheemse flora´ uitgegeven (Ketelaar et al., 2018). Het boek bevat een hoofdstuk over dijken met als titel ´Flora- en faunarijke linten in het landschap´. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op veel facetten die spelen op de Nederlandse dijken. Een inkijkexemplaar van het boek is te zien op Planten van hier.

De foto’s op de website zodenaandedijk.com zijn in 72dpi, dus wel geschikt voor beeldscherm-vertoning maar niet geschikt om af te drukken. De foto’s zijn wel in groot formaat na te bestellen bij EurECO ecologisch onderzoek & advies.

De website zodenaandedijk.com wordt regelmatig verbeterd en aangevuld.