Inzaai

De dijkbegroeiing levert een belangrijke bijdrage aan de erosiebestendigheid van het dijktalud. Daarom is het belangrijk dat de dijkbegroeiing het gehele jaar gesloten is en de toplaag van de taluds goed doorworteld is.
Welk vegetatietype zich ontwikkelt op dijken is onder meer afhankelijk van:

  • bodemsamenstelling
  • expositie ten opzichte van de zon
  • beheer (zie ook Dijkbeheer)
  • zaadvoorraad in de bodem
  • aanwezigheid van bronlocaties met gewenste plantensoorten in directe omgeving

Een geschikte bodemsamenstelling en expositie en een optimaal beheer zijn geen garantie voor de ontwikkeling van een soortenrijke dijkvegetatie. Voor kieming en vestiging van gewenste plantensoorten moeten ze er eerst kunnen arriveren. De zaadvoorraad in de bodem speelt hierbij een belangrijke rol. Indien de zaadvoorraad ontbreekt of niet de gewenste soorten bevat is het van belang dat er bronlocaties met de gewenste plantensoorten in de directe omgeving aanwezig zijn.

Indien bronlocaties met de gewenste plantensoorten in de directe omgeving ontbreken kunnen de gewenste soorten op verschillende manieren worden ingebracht:

  • inzaai/doorzaai van zadenmengsels
  • inzaai/doorzaai van zaden van specifieke plantensoorten
  • uitleggen van maaisel van soortenrijk grasland

Bij de dijkverbeteringen die vanaf het hoog water van 1995 zijn uitgevoerd zijn goede ervaringen opgedaan met de zadenmengsels van de firma Biodivers BV uit Oudewater. Het voordeel van de zadenmengsels van Biodivers is dat ze zowel de gewenste grassoorten als de gewenste soorten kruiden bevatten. Een belangrijk voordeel van deze zadenmengsels is verder dat ze regionaal worden gewonnen. Biodivers levert zadenmengsels voor de dijken langs de verschillende grote rivieren die gewonnen zijn op de dijken en in de uiterwaarden langs de betreffende rivieren. Zo zijn er IJssel-, Rijn- en Maasmengsels. Dit vergroot de kans dat de mengsels aanslaan en verkleint de kans op floravervalsing.