Pilot Jakobskruiskruid

Op een aantal locaties op dijken komt een te hoog aandeel van Jakobskruiskruid in de vegetatie voor. Jakobskruiskruid is giftig voor runderen en paarden. Door het te hoge aandeel van Jakobskruiskruid wordt het maaisel ongeschikt als veevoer en moet het worden gestort. Dit brengt aanzienlijke extra kosten met zich mee.
In 2006 heeft Waterschap Rivierenland een pilot Jakobskruiskruid uitgezet om na te kunnen gaan op welke wijze Jakobskruiskruid het meest effectief bestreden kan worden. De behandelingen bestaan uit een aantal beheervormen en uit toepassing van enkele chemische bestrijdingsmiddelen.
Elk jaar worden in het vroege voorkaar de kiemplanten geteld en in de zomer het aantal bloeiende exemplaren.

Het belangrijkste resultaat is dat vroeg maaien (net voor de bloei van Jakobskruiskruid) met direct afvoer van het maaisel vrijwel even effectief lijkt te zijn als het toepassen van chemische middelen. Het voordeel van vroeg maaien ten opzichte van het toepassen van de chemische middelen is dat bij vroeg maaien het vegetatietype met de goede civieltechnische eigenschappen in stand blijft terwijl bij chemische middelen vrijwel alle kruidensoorten verdwijnen waardoor het vegetatietype sterk verandert en de civieletechnische kwaliteit verslechtert.

De foto’s hiernaast geven een impressie van de pilot.