Bloemdijken van Nederland


Flora van de soortenrijke bloemdijken

Flora van hooilanden
In de soortenrijke hooilanden van Waterschap Rivierenland zijn in totaal 122 plantensoorten aangetroffen. Hiervan komen 36 soorten in minimaal 60% van de onderzoekslocaties voor. Deze soorten worden karakteristieke soorten genoemd. Het zijn allemaal soorten die algemeen voorkomen in Nederland.
Voorbeelden van fraai bloeiende algemene soorten zijn Knoopkruid, Duizendblad, Gewone margriet, Wilde peen, Groot streepzaad, Gewone berenklauw en Fluitenkruid. Al deze soorten kunnen in groten getale voorkomen en een belangrijke rol spelen voor de voorziening van nectar en stuifmeel voor vele soorten insecten.
Verder komt in soortenrijke laagproduktieve hooilanden vaak een aantal klaversoorten voor zoals Hopklaver, Gewone rolklaver, Rode klaver en Kleine klaver.
In de soortenrijke hooilanden komen 13 karakteristieke grassoorten voor.
Het gemiddeld aantal soorten per proeflocatie met een soortenrijke hooilandvegetatie bedraagt 46,7.

Flora van weilanden
In de soortenrijke weilanden zijn in totaal 101 plantensoorten aangetroffen. Hiervan komen 30 soorten in minimaal 60% van de onderzoekslocaties voor. Ook dit zijn karakteristieke soorten die algemeen zijn in Nederland.
Voorbeelden van algemene karakteristieke soorten in weilanden zijn Knoopkruid, Wilde peen, Groot streepzaad en Duizendblad. Ook in weilanden kunnen deze soorten in groten getale voorkomen en een belangrijke rol spelen voor de voorziening van nectar en stuifmeel voor vele soorten insecten. Maar alleen als ze de kans krijgen te bloeien en niet steeds afgevreten worden door de schapen.
Verder komt in soortenrijke weilanden ook vaak een aantal klaversoorten voor zoals Hopklaver, Rode klaver, Kleine klaver en Witte klaver.
In de soortenrijke weilanden komen 12 karakteristieke grassoorten voor.
Het gemiddeld aantal soorten per proeflocatie met een soortenrijke weilandvegetatie bedraagt 42,3.

1   Gewone margriet met Beemdkroon en Groot streepzaad


2   Wit lint van Gewone margriet


3   


4   


5   


6   Gewone margriet met Groot streepzaad en Rode klaver


7   Groot streepzaad


8   Groot streepzaad met Honingbij


9   Knoopkruid


10   Gewone berenklauw


11   Gewone berenklauw, gastheer voor veel insectensoorten


12   Wilde cichorei


13   Vogelwikke


14   Jacobskruiskruid, aantrekkelijk voor insecten maar giftig voor paarden en koeien


15   Jacobskruiskruid met rups van Sint-Jacobsvlinder


16   Uitgebloeide bloemen van Gele morgenster


17   Bloeiwijze van een Look-soort


18   Esparcette, soms ingezaaid op dijken


19   Muskuskaasjeskruid, vaak ingezaaid op dijken ...


20   ... kan zich goed handhaven bij hooilandbeheer


21   Goudhaver, een karakteristieke grassoort van laagproduktieve hooilanden


22   Kropaar, vaak aanwezig op dijken maar vrijwel nooit dominant


23   Zachte haver, een karakteristieke grassoort van laagproduktieve hooilanden ...


24   ... meestal op relatief licht bodem

terug naar boven