Bloemdijken van Nederland


Wettelijk beschermde plantensoorten op dijken

Sinds 1 oktober 2005 is de nieuwe Flora- en Faunawet van kracht. In deze wet wordt de soortsbescherming in Nederland verwoord. Het regelmatig beheren van primaire waterkeringen valt onder 'bestendig beheer en onderhoud'. In dit geval geldt voor de soorten van tabel 1 (algemene soorten) een vrijstelling. Voor de soorten uit tabel 2 (overige soorten) geldt alleen een vrijstelling wanneer is/wordt voldaan aan de 'gedragscode'. Zonder gedragscode is een ontheffing nodig. Hiervoor is het nodig dat een 'lichte toets' wordt uitgevoerd. Op primaire waterkeringen komen normaliter geen hogere planten uit tabel 3 (bijlage AmvB) voor.

Onkruidbestrijding valt niet onder 'bestendig beheer en onderhoud'. Dit houdt in dat voor onkruidbestrijding op dijktaluds met tabel 2 soorten ontheffing aangevraagd dient te worden. Hiervoor is het nodig dat een 'lichte toets' wordt uitgevoerd.
De Flora- en Faunawet schrijft voor dat bij beheer en onderhoud op locaties met een of meerdere soorten uit tabel 2 moet worden voldaan aan de 'zorgplicht'. Hiervoor is op de eerste plaats van belang dat deze locaties bekend zijn.
Hieronder staan de wettelijk beschermde hogere plantensoorten die normaliter kunnen voorkomen op primaire dijken.

Tabel 1 algemene soorten:

  • Aardaker - Lathyrus tuberosus
  • Gewone vogelmelk - Ornithogalum umbellatum
  • Grasklokje - Campanula rotundifolia
  • Grote kaardenbol - Dispsacus fullonum

Tabel 2 overige soorten:

  • Rapunzelklokje - Campanula rapunculus
  • Veldsalie - Salvia pratensis
  • Wilde marjolein - Origanum vulgare

1   Veldsalie: Flora- en faunawet tabel 2


2   


3   


4   


5   


6   


7   Wilde marjolein: Flora- en faunawet tabel 2


8   


9   


10   


11   Rapunzelklokje: Flora- en faunawet tabel 2


12   


13   


14   


15   Vogelmelk: Flora- en faunawet tabel 1


16   


17   Aardaker: Flora- en faunawet tabel 1


18   


19   Grasklokje: Flora- en faunawet tabel 1


20   


21   Grote kaardenbol: Flora- en faunawet tabel 1


22   


23   In het kader van de Zorgplicht jegens de natuur registreren enkele waterschappen de standplaatsen van de wettelijk beschermde soorten


terug naar boven