Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Marjoleindijken tussen Weurt en Winssen: zuidelijke Waalbandijk ten westen van Nijmegen

Op de zuidelijke Waalbandijk tussen Weurt en Winssen, direct ten westen van Nijmegen, komt nog een zeer soortenrijke dijkvegetatie voor met veel zeldzame, bedreigde en wettelijk beschermde plantensoorten.
De zuidtaluds van deze dijk zijn vanwege hun hoge natuurwaarde gespaard bij de grootschalige dijkverbeteringen na de hoge waterstanden van 1993 en 1995.
De zuidtaluds konden worden gespaard doordat louter de buitentaluds zijn verbeterd en de dijk bovendien overgedimensioneerd is (breder dan waterstaatkundig noodzakelijk). De zuidtaluds zijn steil en zandig en daarmee uitermate geschikt voor de ontwikkeling en het behoud van een soortenrijke dijkvegetatie met volop zeldzame soorten.

Vanwege het hoge aandeel van Wilde marjolein in de vegetatie worden de dijken in de volksmond ook wel Marjoleindijken genoemd. Op een steil taludje boven een smalle afrit bevindt zich het best ontwikkeld stukje oude Marjoleindijk. Op dit taludje groeit onder meer nog Grote tijm, Veldsalie, Knautia, Rapunzelklokje, Oosterse morgenster en veel Wilde marjolein en Sikkelklaver. In een proefvak van 25 m2 zijn hier tussen 1995 en 2011 maar liefst 65 plantensoorten aangetroffen.
Tussen 1995 en 2015 zijn op de dijken tussen Weurt en Winssen 48 bijzondere plantensoorten aangetroffen. Voor de lijst, klik op: bijzondere plantensoorten op de dijken tussen Weurt en Winssen in 1995-2015.

Dijkbeheer door Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen
Een groot gedeelte van de dijken tussen Nijmegen en Winssen wordt beheerd door de vereniging Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen (VLB). Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen streeft door middel van natuurvriendelijk dijkbeheer naar soortenrijke en bloemrijke dijken met veel zeldzamere, Rode Lijst en beschermde plantensoorten. Een bijkomend effect is dat er op de bloemrijke dijken tussen Nijmegen en Winssen een rijke insectenfauna voorkomt.
Voor meer informatie over Vrijwillige Landschapsbeheer Beuningen klik op Vrijwillig Landschapsbeheer Beuningen.

Floraverrijkende maatregelen in 2016
De meest waardevolle locaties betreffen steile, zandige binnentaluds met een zuidexpositie. Deze taluds zijn de afgelopen jaren steeds maar eenmaal per jaar gemaaid: na de bloei van de wettelijk beschermde plantensoort Wilde marjolen.
In 2015 is geconstateerd dat hierdoor op sommige plekken verruiging is ontstaan waardoor de zeldzame, kwetsbare dijkflora in het gedrang komt. In 2016 worden daarom delen van de steile taluds tweemaal per jaar gemaaid.
Het effect van deze floraverrijkende maatregel wordt gevolgd door middel van monitoring aan de hand van permanente proefvakken.

1   ND060 - ND062: Moespotse Waaij


2   


3   Binnentalud bij dijkpaal ND062


4   ND066 - ND067: dijktalud direct ten westen van Het Dijkmagazijn in Weurt


5   


6   


7   ND094 - ND097


8   Situatie op 5 juli 2018: kruin, onderberm en onderste deel van talud gemaaid, meest soortenrijke, bovenste deel nog niet


9   ND097 - ND098


10   Situatie op 5 juli 2018: kruin, onderberm en onderste deel van talud gemaaid, meest soortenrijke, bovenste deel nog niet


11   ND101 - ND103: De 'Museumdijk', een onderdeel van de Marjoleindijken, ...


12   ... met opvallend veel ´oude´ dijksoorten


13   In 2011 zijn tijdens twee veldbezoeken onder meer 26 soorten bijen en hommels aangetroffen ...


14   ... en Greppelsprinkhaan


15   


16   


17   Bont kroonkruid, vroeger erg zeldzaam, nu algemener als gevolg van inzaai


18   


19   Geel walstro, een tamelijk zeldzame soort van vooral zandige dijken


20   Een van de bremraapsoorten op de Marjoleindijken


21   Afrit bij dijkpaal 108: gespaard bij dijkverbeteringen


22   Afrit bij dijkpaal 108: gespaard bij dijkverbeteringen


23   ND113 - ND118: belangrijk traject van de Marjoleindijk tussen Weurt en Winssen ...


24   ... met bedekkend Wilde marjolein, een wettelijk beschermde soort


25   


26   


27   Situatie op 5 juli 2018: kruin en onderberm gemaaid, talud nog niet


28   Veel nog bloeiende en uitgebloeide Gewone agrimonie


29   


30   Wilde marjolein


31   Gehakkelde aurelia op Wilde marjolein


32   Atalanta op Wilde marjolein


33   


34   Tussen de Wilde marjolein groeit ook veel Grote bevernel


35   


36   Vooral op de bovenrand van de dijk groeit tussen de Wilde marjolein tamelijk veel Rapunzelklokje


37   Rapunzelklokje, een wettelijk beschermde soort


38   


39   


40   Op de kruin groeit Veldsalie, afkomstig uit maaisel uit de Winssense Waard


41   Veldsalie, een wettelijk beschermde soort


42   Op de kruin groeit ook veel Knautia


43   Knautia, een Rode Lijst soort (gevoelig), hier veelvuldig voorkomend


terug naar boven