Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Zuidelijke Waalbandijk Druten-Dreumel

Aangepaste dijkverbetering
Bij de laatste dijkverbetering van de zuidelijke Waalbandijk tussen Druten en Dreumel, tussen dijkpaal ND216 en ND377, zijn speciale maatregelen getroffen. Het doel hiervan was de oorspronkelijke, soortenrijke en waardevolle dijkvegetatie zo spoedig mogelijk na de dijkverbetering terug te krijgen op deze dijken.
Een van de maatregelen was het terugzetten van de oorspronkelijke toplaag als de nieuwe toplaag van de verbeterde dijk. De oorspronkelijke toplaag bevatte zaden, bollen, knollen en andere voortplantingsorganen van de 'oude' dijkvegetatie.

Beheer
Voor de dijkverbetering bestond het beheer van de meeste dijkvakken in dit dijktraject uit beweiding met schapen. Dit beheer is na de dijkverbetering op het grootste deel van de dijk voortgezet, zowel op het binnentalud als op het buitentalud.
In 2014 is de beweiding van het buitentalud omgezet in een maaibeheer en zijn de rasters van het buitentalud verwijderd, zoals op bijna alle buitentaluds van de dijken in beheer bij Waterschap Rivierenland.

Boven-Leeuwen
Op het binnentalud van de Waalbandijk ter hoogte van Boven-Leeuwen, tussen dijkpaal ND263 en ND269, ligt een permanent weiland waarin wisselbeweiding met schapen wordt toegepast. Tegen het bovenraster groeien enkele flinke pollen van Wilde marjolein en een aantal exemplaren van IJzerhard. Onderaan het binnentalud groeien enkele exemplaren van Veldsalie.
Door de wisselbeweiding krijgen veel plantensoorten, waaronder Wilde marjolein en ook Veldsalie en IJzerhard, vaak de kans te bloeien en zaden te vormen. Hierdoor heeft zich een soortenrijke dijkvegetatie kunnen ontwikkelen.

Beneden-Leeuwen
Op het binnentalud van de Waalbandijk ter hoogte van Beneden-Leeuwen, tussen dijkpaal ND287 en ND290, liggen enkele permanente weilanden waarin wisselbeweiding met schapen wordt toegepast. Op het binnentalud groeien vele pollen van Wilde marjolein. Lokaal groeit op het binnentalud een 12-tal exemplaren van Veldsalie.
Ook hier krijgen door de wisselbeweiding veel plantensoorten, waaronder ook Wilde marjolein en Veldsalie, vaak de kans te bloeien en zaden te vormen. Hierdoor heeft zich een soortenrijke dijkvegetatie kunnen ontwikkelen.

Wamel
Het binnentalud van de Waalbandijk ter hoogte van Wamel stond bekend om de grote aantallen van Grasklokje en vele andere min of meer bijzondere plantensoorten. Daarom is ervoor gekozen om hier, naast het terugzetten van de oorspronkelijke toplaag, ook een beheerexperiment in te zetten. Als gevolg van het hergebruik van de oorspronkelijk toplaag groeit er inmiddels op het binnentalud alweer een aardig aantal pollen van Grasklokje en ook een aantal exemplaren van Knikkende distel. Ook op het buitentalud groeien enkele pollen van Grasklokje.
Het doel van het beheerexperiment is om door middel van gericht maaibeheer een optimale ontwikkeling van de dijkvegetatie te verkrijgen van waaruit de plantensoorten zich vervolgens kunnen verpreiden over de rest van de dijk.

Beheerexperiment in Wamel
Op het dijktraject tussen dijkpaal ND291 en ND299 is op het binnentalud 200 m dijk uitgerasterd (tussen dijkpaal ND294 en ND296). Dit korte dijktraject wordt vanaf de dijkverbetering tweemaal per jaar gemaaid terwijl de rest van de dijk wordt beweid met schapen. De voorjaarsmaaibeurt vindt pas plaats wanneer de meeste plantensoorten zijn uitgebloeid en zaden hebben gevormd. De laatste jaren is de tweede maaibeurt in het najaar vervangen door nabeweiding met schapen.
De vegetatie in dit dijkvak van 200 m lengte is aanzienijk soortenrijker dan in het weiland om het maaivak heen. In het maaivak is enkele jaren geleden een inzaaiexperiment uitgevoerd met Wilde marjolein en Veldsalie. Beide soorten hebben zich inmiddels gevestigd, vooralsnog in lage aantallen.

Waalbandijk ter hoogte van Boven-Leeuwen

1   Binnentalud bij dijkpaal ND265: wisselbeweiding met schapen: veel Wilde marjolein en enkele exemplaren van IJzerhard


2   


3   


4   


5   IJzerhard


Waalbandijk ter hoogte van Beneden-Leeuwen

6   Binnentalud bij dijkpaal ND288: wisselbeweiding met schapen: veel Wilde marjolein en enkele exemplaren van Veldsalie


7   Op de achtergrond de Prins Wilem-Alexander brug


8   


9   Witte koekoekshommel (?) op Wilde marjolein


10   Enkele rozetten van Veldsalie


11   


Waalbandijk ter hoogte van Wamel: ND291 - ND299

12   Binnentalud bij dijkpaal ND291: permanente of wisselbeweiding met schapen. Grasklokje keert langzamerhand terug, vooral op het binnentalud ...


13   ... maar ook op het buitentalud


14   


15   


16   


17   Knikkende distel


Beheerexperiment op het binnentalud tussen dijkpaal ND294 en ND296: uitgerasterd en maaibeheer in het voorjaar

18   Voorgrond: beweiding met schapen, achtergrond: maaibeheer


19   Rechts: beweiding met schapen, links: maaibeheer


20   18 mei 2018


21   


22   25 mei 2018


23   


24   


25   


26   


27   


28   Groot koolwitje op Knoopkruid


29   


30   Situatie op 18 oktober 2018


31   Rechts: beweiding met schapen, links: maaibeheer


32   


33   


34   


35   


36   In oktober 2018 is de permanente beweiding met schapen gestopt en zijn de veeroosters uit de weg gehaald. Voortaan wordt beweid binnen flexibele rasters.


Inzaaiexperiment met Wilde marjolein en Veldsalie op het binnentalud tussen dijkpaal ND294 en ND296

37   met Wilde marjolein en Veldsalie


38   Wilde marjolein


39   Veldsalie


40   Situatie op 18 oktober 2018: Wilde marjolein


41   Veldsalie


42   


43   Binnentalud tussen dijkpaal ND299 en ND300: wisselbeweiding met schapen: veel IJzerhard


44   


45   ... en veel insecten, zoals deze Witte koekoekshommel (?) ...


46   ... en dit Adonisblauwtje: vrouwtje


47   


48   


49   


50   


51   Binnentalud bij dijkpaal ND301: korte, intensieve beweiding met schapen binnen een flexibel raster


52   


terug naar boven