Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Zuidelijke Waalbandijk Wamel - 2018

Wamel
Het binnentalud van de Waalbandijk ter hoogte van Wamel stond bekend om de grote aantallen van Grasklokje en vele andere min of meer bijzondere plantensoorten. Daarom is ervoor gekozen om hier, naast het terugzetten van de oorspronkelijke toplaag, ook een beheerexperiment in te zetten. Als gevolg van het hergebruik van de oorspronkelijk toplaag groeit er inmiddels op het binnentalud alweer een aardig aantal pollen van Grasklokje en ook een aantal exemplaren van Knikkende distel. Ook op het buitentalud groeien enkele pollen van Grasklokje.
Het doel van het beheerexperiment is om door middel van gericht maaibeheer een optimale ontwikkeling van de dijkvegetatie te verkrijgen van waaruit de plantensoorten zich vervolgens kunnen verpreiden over de rest van de dijk.

Beheerexperiment in Wamel
Op het dijktraject tussen dijkpaal ND291 en ND299 is op het binnentalud 200 m dijk uitgerasterd (tussen dijkpaal ND294 en ND296). Dit korte dijktraject wordt vanaf de dijkverbetering tweemaal per jaar gemaaid terwijl de rest van de dijk wordt beweid met schapen. De voorjaarsmaaibeurt vindt pas plaats wanneer de meeste plantensoorten zijn uitgebloeid en zaden hebben gevormd. De laatste jaren is de tweede maaibeurt in het najaar vervangen door nabeweiding met schapen.
De vegetatie in dit dijkvak van 200 m lengte is aanzienijk soortenrijker dan in het weiland om het maaivak heen. In het maaivak is enkele jaren geleden een inzaaiexperiment uitgevoerd met Wilde marjolein en Veldsalie. Beide soorten hebben zich inmiddels gevestigd, vooralsnog in lage aantallen.

Beheerexperiment op het binnentalud tussen dijkpaal ND294 en ND296: uitgerasterd en maaibeheer na de bloei en zaadzetting

1   Voorgrond: beweiding met schapen, achtergrond: maaibeheer


2   Rechts: beweiding met schapen, links: maaibeheer


3   18 mei 2018


4   


5   25 mei 2018


6   


7   


8   


9   


10   


11   Groot koolwitje op Knoopkruid


12   


13   Situatie op 18 oktober 2018


14   Rechts: beweiding met schapen, links: maaibeheer


15   


16   


17   


18   


19   In oktober 2018 is de permanente beweiding met schapen gestopt en zijn de veeroosters uit de weg gehaald. Voortaan wordt beweid binnen flexibele rasters.


Inzaaiexperiment met Wilde marjolein en Veldsalie op het binnentalud tussen dijkpaal ND294 en ND296

20   met Wilde marjolein en Veldsalie


21   Wilde marjolein


22   Veldsalie


23   Situatie op 18 oktober 2018: Wilde marjolein


24   Veldsalie


25   


26   Binnentalud tussen dijkpaal ND299 en ND300: wisselbeweiding met schapen: veel IJzerhard


27   


28   ... en veel insecten, zoals deze Witte koekoekshommel (?) ...


29   ... en dit Adonisblauwtje: vrouwtje


30   


31   


32   


33   


34   Binnentalud bij dijkpaal ND301: korte, intensieve beweiding met schapen binnen een flexibel raster


35   


terug naar boven