Bloemdijken van Nederland

Bloemdijken van Nederland


Publicaties

Sinds de tachtiger jaren van de vorige eeuw wordt er onderzoek verricht aan de vegetatie op de Nederlandse dijken. Veel relaties tussen soortenrijkdom en vegetatiesamenstellig enerzijds en biotische en abiotische factoren anderzijds zijn min of meer bekend.
Sinds december 2015 ligt de focus op bloemdijken. Een mooi streven, maar ... zijn de gewenste bloemrijken wel erosiebestendig genoeg?
Op basis van vegetatiegegevens van 1200 permanente proefvakken op de primaire waterkeringen van Waterschap Rivierenland is geprobeerd een antwoord te geven op deze vraag.

De eerste publicatie met de belangrijkste resultaten van dit onderzoek verscheen in 2015 in H2O, het vakblad van de waterschappen.
Zie: Soortenrijkdom Nederlandse dijken, een beheerdersdilemma?

Een verdere uitwerkig van de onderzoeksresultaten verscheen in december 2016 in Natur in NRW Nr. 4/2016. Perspektiven für artenreiches Grünland in Nordrhein-Westfalen, een kwartaaltijdschrift uitgegeven door het Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz Nordrhein-Westfalen (LANUV).
Zie: Arten- und blütenreiche Wiesen auf Deichen. Lässt sich artenreiches Grünland auf Deichen mit dem Hochwasserschutz vereinbaren?

terug naar boven